Dr. (Mrs.) Vishaka Ashish Karnad
  • Dr. (Mrs.) Vishaka Ashish Karnad
  • Textile and Fashion Technology
  • Assistant Professor